CASH COUNTERCASH COUNTER

เครื่องนับธนบัตร และนับเหรียญนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 

เครื่องนับธนบัตร N120A - N132A

  • ได้รับสิทธิบัตรระบบการดึงธนบัตร (Feeding Machanism) โดยใช้ลูกยางท้ังใบ
  • สามารถนับธนบัตรและเอกสารอื่น ที่มีพ้นผิวแตกตางกัน เชน โพลิเมอร์, กระดาษที่มี ความชื้น ฯลฯ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์