CASH COUNTER

CASH COUNTER


  • จําหนายและให้บริการบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร ทั้งแบบโปรยตั้งโต๊ะ และแบบลมดูดตั้งพื้น
  • ให้บริการตามสัญญาบริการมากกวา 40,000 เครื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • นําเขาจากประเทศญี่ปุน เกาหลี ไต้หวันและจีน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์